Obchodní podmínky

platné všeobecné obchodní podmínky ke všem poskytovaným službám.

1.        Úvodní ustanovení  

1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) osoby samostatně výdělečně činné, Lucie Robins, IČO 048 97 358, se sídlem Kokešova 349, 530 06 Pardubice - Staré Čívice (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích a rozvojových akcí (dále jen „předmětná smlouva“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).

2.     Poskytovatel si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek doplňovat či aktualizovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, jenž vznikla za dob trvání původního znění obchodních podmínek.

2.        Uzavření smlouvy o poskytování služeb  

1.     Ke službám, jenž jsou poskytovatelem poskytovány, objednatel nalezne bližší informace, celkový popis a výši ceny za poskytovanou službu na internetovém webu poskytovatele, jenž je umístěn na internetové adrese www. samasebou.cz.

2.     K uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem dochází v okamžiku potvrzení objednané služby ze strany poskytovatele. Toto objednatel učiní závazným objednáním příslušné služby, ať již prostřednictvím internetových stránek www.samasebou.cz, telefonické komunikace, emailové komunikace, či prostřednictvím sociálních sítí. Do doby přijetí akceptace (potvrzení o objednávce) objednávky lze objednávku ze strany objednatele kdykoliv zrušit.

3.     Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

4.     Pro případ, že si objednatel nepřeje uzavřít smlouvu o poskytování služeb distančním způsobem, může poskytovatele služeb kontaktovat také písemně prostřednictvím pozemní pošty. Po obdržení objednávky zašle poskytovatel objednateli smlouvu o poskytování služeb ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel má povinnost neprodleně zaslat jedno podepsané vyhotovení poskytovateli zpět na korespondenční adresu poskytovatelem uvedenou v záhlaví předmětné smlouvy.

5.     Dnem zaplacení ceny za objednané zboží se pro tyto účely rozumí den připsání stanovené částky za objednanou službu na účet poskytovatele, který objednateli bude neprodleně po uzavření smlouvy o poskytování služeb sdělen.

3.        Předmět smlouvy o poskytování služeb 

1.     Předmětem smlouvy o poskytování služeb je vzdělávací a rozvojová akce nebo konzultace, kterou si objednatel dle svých požadavků a svého uvážení vybral z nabízených možností na internetovém webu www.samasebou.cz.

2.     Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že mu byly poskytnuty dostatečné a konkrétní informace o nabízených službách, případně měl možnost se na poskytovatele s dotazem ohledně nabízené služby kdykoliv obrátit, a to buď osobně či prostřednictvím telefonické komunikace, emailové komunikace, sociálních sítí.

3.     Objednatel souhlasí s tím, že charakteristiky vzdělávací a rozvojové akce se mohou i po uzavření smlouvy měnit (výhrada změny programu akce, místa konání akce, změna poskytnutých materiálů, přesunutí či pozměnění výukové akce, …). O změnách charakteristik vzdělávací a rozvojové akce bude poskytovatel objednatele v předstihu informovat.

4.     Zakoupené konzultace je potřeba vyčerpat do 3 měsíců od data jejich zakoupení. V opačném případě služba propadá bez možnosti náhrady a vrácení peněz. Konzultace se rovněž nesměňuje za jiné služby ani se nepřevádí do dalšího období.

4.        Platební podmínky 

1.     Objednatel se zavazuje poskytovateli uhradit cenu za poskytnutí objednané služby, jenž byla sjednána ve smlouvě o poskytování služeb.

2.     Poskytovatel objednatele informuje o službách, jenž jsou zahrnuty v ceně za objednanou vzdělávací a rozvojovou akci. Ostatní služby si objednatel hradí nad rámec uhrazené ceny. 

3.     Od závazného objednání služby má objednatel povinnost uhradit cenu za objednanou službu na bankovní účet poskytovatele č. ú. 4125958309/0800, a to nejpozději do 3 pracovních dní od objednání. Po tuto dobu, tedy po dobu 3 pracovních dnů, má objednatel rezervované místo na jím objednané akci a konzultaci. V případě, že objednatel do 3 pracovních dnů od objednání stanovenou cenu za poskytnutou službu neuhradí, rezervace místa propadá a celá objednávka bude ze strany poskytovatele stornována a nabídnuta dalším zájemcům.

4.     Dnem zaplacení ceny za objednané služby se pro tyto účely rozumí den připsání stanovené částky za objednanou službu na výše uvedený účet poskytovatele. Objednateli budou poskytovatelem neprodleně po uzavření smlouvy sděleny ostatní informace k provedení platby (například popis pro příjemce, variabilní symbol, …).

5.     Poskytovatel není plátcem DPH.

6.     Poskytovatel je povinen vystavit objednateli po uhrazení ceny za objednané služby řádný daňový doklad.

5.        Storno podmínky 

1.     Objednatel má právo zrušit u poskytovatele objednanou službu. Zrušení účasti na akci lze provést buď prostřednictvím emailové adresy: jsem@samasebou.cz.

2.     Po předchozí domluvě a následném odsouhlasení poskytovatele se může vzdělávací a rozvojové akce nebo konzultace zúčastnit za objednatele též třetí osoba.

3.     V případě, že dojde k řádnému zrušení objednané vzdělávací a rozvojové akce výše stanoveným způsobem nejméně 30 dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká poskytovateli právo na odměnu. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací a rozvojové akce stanoveným způsobem dojde do 29 dnů před jejím plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na 50 % objednatelem uhrazené ceny, jenž byla sjednána ve smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem.  V případě zrušení objednané vzdělávací a rozvojové akce nebo konzultace méně jak 48 hodin před konanou službou vzniká poskytovateli právo na 100 % objednatelem uhrazené ceny, jenž byla sjednána ve smlouvě o poskytování služeb.

4.     Odlišné storno podmínky platí pro víkendové semináře, kdy s ohledem na vyšší náklady poskytovatele na zajištění ubytování a potřebných vzdělávacích materiálů platí následující. V případě zrušení objednaného víkendového semináře více jak 30 dnů před jeho konáním vzniká poskytovateli právo na 70 % objednatelem uhrazené ceny, jenž byla sjednána ve smlouvě o poskytování služeb. V případě zrušení objednaného víkendové semináře méně jak 30 dní před jeho konáním, vzniká poskytovateli právo na 100 % objednatelem uhrazené ceny, jenž byla sjednána ve smlouvě o poskytování služeb.

5.     Objednatel též bere na vědomí, že v případě, kdy se objednaná akce bude konat ve lhůtě kratší 14 dní od uzavření smlouvy o poskytování služeb a za předpokladu, že s tímto udělil svůj výslovný souhlas, budou sjednané služby poskytovatelem plněny již před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.     Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.        Odstoupení od smlouvy 

1.     Poskytovatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se vzdělávací akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou cenu nebo její poměrnou část, a to za předpokladu, že již bylo plnění započato.

2.     Objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pro takovéto odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář, jenž je poskytovatelem uveden níže. Objednatel též bere na vědomí, že v případě, kdy se objednaná akce bude konat ve lhůtě kratší 14 dní od uzavření smlouvy o poskytování služeb a za předpokladu, že s tímto udělil svůj výslovný souhlas, budou sjednané služby poskytovatelem plněny již před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel je následně povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

Poskytovatel služeb:                 Lucie Robins

IČO 048 97 358

Kokešova 349

530 06 Pardubice – Staré Čívice

 

Objednatel služeb:                  _____________________ (jméno a příjmení)

                                                    _____________________ (adresa)

                                                    ______________________ (kontakt – tel. číslo/email)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

 

Dne __________ byla mezi mnou osobou, jako objednatelem na straně jedné, a Vaší osobou, jako poskytovatelem na straně druhé, uzavřena smlouva o poskytování služeb, které jsem si objednal prostřednictvím Vašich internetových stránek/telefonicky/sociálních sítí. Konktrétně se jednalo o ______________, s datem konání ____________ a místem konání ___________.  Za výše popsané služby jsem Vám dne _________ uhradil smluvenou cenu ve výši ___________ Kč.

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a tímto v zákonné 14 denní lhůtě odstupuji výše popsané smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím internetu/telefonicky/sociálních sítí. Tímto dopisem Vás žádám o poukázání smluvené ceny ve výši ____________ Kč na bankovní účet číslo ___________/______ vedený u _________, a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V _______________, dne _____________

 

                                                                                                                 ______________________

                                                                                                                               podpis

 

7.       Reklamace služeb 

1.     Objednatel tímto bere na vědomí, že nelze reklamovat výsledek služby, ale pouze její rozpor v poskytnuté službě (např.: nedodržení délky objednané akce, neposkytnutí přislíbených materiálů, …).

2.     Objednatel je povinen vytknout poskytovateli vadu poskytnuté služby v souladu s ustanovením § 1921 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Též u služeb se uplatní zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, lhůta pro posouzení toho, zda bude reklamace přijata, je v odůvodněných případech třídenní.

3.     Poskytovatel je povinen vyhotovit písemné potvrzení o přijetí reklamace (reklamační protokol) a následně též písemně informovat objednatele o vyřízení reklamace.

8.        Závěrečná ustanovení 

1.     V případě, že dojde mezi objednatelem, který je spotřebitelem, a provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou smluvních stran, může objednatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

2.     Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.     Smlouva o poskytování služeb a tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9. Souhlas spotřebitele 

Objednáním této vzdělávací a rozvojové akce v souladu s ustanovením § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto výslovně uděluji souhlas k tomu, aby v případě, že se objednaná služba bude konat ve lhůtě kratší 14 dní od uzavření smlouvy o poskytování služeb, byly sjednané služby paní Lucií Rybkovou, IČO 048 97 358, se sídlem Kokešova 349, 530 06 Pardubice - Staré Čívice (dále jen „poskytovatel“), plněny již před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tímto beru na vědomí, že jsem povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

V Pardubicích dne 21. 1. 2021

                                                                                                                     

 

Lucie Robins